คปต.ส่วนหน้า มอบสิ่งของสนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓

6 ม.ค.63 ที่สำนักงานคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่วนหน้า (คปต.ส่วนหน้า) พลโทอำนาจ นาคศรี หัวหน้าสำนักงาน คปต.ส่วนหน้า มอบสิ่งของเพื่อร่วมสนับสนุนการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ให้แก่โรงเรียนในพื้นที่ ประกอบด้วยสมุดบันทึกจำนวน 600 เล่ม ชุดกีฬา 30 ชุด ถุงผ้าอเนกประสงค์ 50 ถุง พร้อมด้วยขนมอีกจำนวนหนึ่ง โดยมี นางสีตีบีเดาะ ยูโซ๊ะ ครูโรงเรียนบ้านคลองช้าง เป็นผู้รับมอบ เพื่อนำไปจัดกิจกรรมกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ และกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563 ที่คณะครูโรงเรียนบ้านคลองช้าง จะจัดขึ้น ในวันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2563 เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนและเด็กในหมู่บ้านส่วนใหญ่ที่ผู้ปกครองมีฐานะยากจนได้มีโอกาสร่วมฉลองปีใหม่และกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563 ตลอดจนเพื่อเป็นการกระตุ้นให้เด็ก ได้ตระหนักถึงบทบาทอันสำคัญของตนในประเทศ โดยปลูกฝังให้เด็กมีส่วนร่วมในสังคม เตรียมพร้อมให้ตนเองเป็นกำลังของชาติต่อไป

สำหรับโรงเรียนบ้านคลองช้าง  เป็นโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 1 ตำบลยาบี อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี มีนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 รวมจำนวน 205 คน ส่วนใหญ่ผู้ปกครองมีฐานะยากจน

อย่างไรก็ตาม สำนักงาน คปต.ส่วนหน้า ได้เห็นถึงความสำคัญของการส่งเสริมเด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี พร้อมเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต จึงได้ร่วมกับกองกำลังทางอากาศเฉพาะกิจที่ 9 จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563  ที่สนามบินบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ในวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 โดยภายในบู๊ธจัดงานได้มีการจัดแสดงนิทรรศการเพื่อเสริมสร้างให้เด็กและเยาวชน ตลอดจนถึงผู้ปกครอง ที่มาร่วมกิจกรรม ได้มีความรู้เกี่ยวกับหลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่ 9  Iรวมทั้งความเป็นมา หน้าที่และผลงานของผู้แทนพิเศษของรัฐบาลด้วย