ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล มอบฝ่ายอำนวยการฯ ติดตามการจัดกิจกรรมของวัฒนธรรมจังหวัด

พลเอกวิวรรธน์ ปฐมภาคย์ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล มอบหมายให้ฝ่ายอำนวยการผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ติดตามขับเคลื่อนการดำเนินงานของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด โดยมีกิจกรรมและการดำเนินงาน  ที่สำคัญดังนี้


          ห้วงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ – ๑ มกราคม ๒๕๖๓ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส และสงขลา ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด หน่วยงาน องค์กร และภาคส่วนต่างๆ รวมทั้งพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ จัดกิจกรรมในพิธีสวดมนต์ข้ามปี ถวายพระราชกุศล เสริมสิริมงคลทั่วไทย ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีธรรม พุทธศักราช ๒๕๖๓ โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และประชาชน      ซึ่งเป็นพุทธศาสนิกชนในพื้นที่เข้าร่วมพิธีจำนวนมาก