ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ได้พบปะหารือข้อราชการ นายอำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส

                            เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ นายจำนัล เหมือนดำ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ได้พบปะหารือข้อราชการ กับนายอรุณ ศรีใส นายอำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส ณ ที่ว่าการอำเภอสุคิริน เกี่ยวกับสถานการณ์และมาตรการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ การขับเคลื่อนสภาสันติสุขตำบลในการดำเนินงานตามโครงการ ตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน การส่งเสริมการท่องเที่ยวที่นับวันนักท่องเที่ยวจะเดินทางมาสัมผัสบรรยากาศ และชื่นชมธรรมชาติมากขึ้นทุกปี การดูแลกลุ่มไทยพุทธในพื้นที่

และการสร้างความเข้าใจของการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม โดยใช้มิติการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน มาดำเนินการ ซึ่งทราบว่าทางอำเภอมีโครงการสำคัญหลายโครงการ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้เกิดขึ้นในชุมชน เพื่อเพิ่มศักยภาพการพัฒนานำไปสู่เป้าหมายคือแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ