ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล พบปะหารือข้อราชการ นายอำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส

                          เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ นายจำนัล เหมือนดำ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ได้พบปะหารือข้อราชการ กับนายไตรทิพย์ สกุลประดิษฐ์ นายอำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส ณ ที่ว่าการอำเภอแว้ง เกี่ยวกับสถานการณ์และมาตรการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ การขับเคลื่อนสภาสันติสุขตำบลในการดำเนินงานตามโครงการ ตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน การดูแลกลุ่มไทยพุทธในพื้นที่ และการสร้างความเข้าใจของการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม โดยใช้มิติการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน มาดำเนินการ ซึ่งทราบว่าทางอำเภอมีโครงการสำคัญหลายโครงการ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้เกิดขึ้นในชุมชน