กต.ยืนยันไทยเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม ผู้แทนกลุ่มบุหงารายา บิดเบือนข้อเท็จจริง

ข้อมูลและภาพ จาก มติชนออนไลน์ วันที่ 2 ธันวาคม 2562
น.ส.บุษฎี สันติพิทักษ์ อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศตอบข้อซักถามกรณีปรากฏคลิปนายฮาซัน ยามาดีบุ ผู้แทนองค์กรบุหงารายา ไปกล่าวในเวทีสหประชาชาติ ณ นครเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ว่า การประชุมยูเอ็นว่าด้วยชนกลุ่มน้อย (UN Forum on Minority Issues) เป็นเวทีเสวนาประเด็นชนกลุ่มน้อย ภายใต้กรอบคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (Human Rights Council-HRC) ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ในปีนี้การประชุมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28-29 พฤศจิกายน มีหัวข้อหลัก คือ “การศึกษา ภาษาและสิทธิมนุษยชนของชนกลุ่มน้อย” ซึ่งการประชุมตลอดทั้ง 2 วันกล่าวถึงประเด็นการเรียนการสอนภาษาของชนกลุ่มน้อยในภาพรวม รวมทั้งเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนที่เข้าร่วม ไม่ใช่เฉพาะผู้แทนภาครัฐ ได้หยิบยกกรณีของประเทศต่างๆ หลายสิบประเทศ โดยไม่ได้เน้นกรณีของไทย
“นายฮาซัน ยามาดีบุ ผู้แทนองค์กร Bungaraya Group for Education หรือ กลุ่มบุหงารายา ไม่ใช่ผู้อภิปรายหรือวิทยากร แต่เป็นหนึ่งในผู้แทนภาคประชาสังคมจำนวนมากที่เข้าร่วมเวทีเสวนา โดยเมื่อวิทยากรอภิปรายจบแล้ว ประธานได้ให้โอกาสผู้เข้าร่วมกล่าว นายฮาซันเป็นหนึ่งในผู้แทนภาคประชาสังคมที่กล่าวซึ่งใช้เวลา 2 นาที โดยที่การประชุมในกรอบสหประชาชาติมีการถ่ายทอดผ่านเว็บไซต์ จึงเป็นที่มาของคลิปที่เห็น”น.ส.บุษฎีกล่าว


โฆษกกระทรวงการต่างประเทศกล่าวว่า สิ่งที่นายฮาซันกล่าวคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง จึงเป็นเรื่องที่ต้องชี้แจง สร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง ซึ่งรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้ออกมาชี้แจงให้ข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจนแล้ว ในส่วนของกระทรวงการต่างประเทศจะชี้แจงกับประธานร่วมของเวทีเสวนาและผู้เสนอรายงานพิเศษว่าด้วยสิทธิของชนกลุ่มน้อย โดยจะประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงวัฒนธรรม เพื่อบูรณาการข้อมูล จัดส่งให้ประธานและผู้เสนอรายงานพิเศษรับทราบข้อเท็จจริงที่ถูกต้องต่อไป
นอกจากนี้ น.ส.บุษฎี ยังกล่าวอีกว่า ในกรอบใหญ่ในประชาคมระหว่างประเทศ ประเทศไทยได้รับการยอมรับในเรื่องการเป็นสังคมพหุนิยมที่เคารพในความหลากหลายทางวัฒนธรรม ศาสนา และเผ่าพันธุ์ แม้แต่ผู้แทนขององค์การความร่วมมืออิสลาม(โอไอซี) ที่ไปลงพื้นที่ดูงานในจังหวัดชายแดนใต้หลายครั้งหลายหนก็ได้แสดงความยอมรับและชื่นชม พร้อมยืนยันว่า รัฐบาลไทยให้ความสำคัญกับเรื่องอัตลักษณ์ และได้สนับสนุนงบประมาณโรงเรียนตาดีกา สถาบันศึกษาปอเนาะ และโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนมาโดยตลอด ตามที่รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ชี้แจงแล้ว