รองหัวหน้าผู้แทนพิเศษฯ เปิดสัมมนาสื่อฯภาครัฐ พร้อมบรรยายพิเศษแนวทางสร้างการรับรู้

วันที่ 3 ธันวาคม 2562 เวลา 10.30 น. ที่ห้องประชุมโรงแรมบีพี สมิหลา แอนด์ รีสอร์ต ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา พลเอกจำลอง คุณสงค์ รองหัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาล และผู้แทนพิเศษของรัฐบาลที่รับผิดชอบการขับเคลื่อนงาน กลุ่มที่ 6 งานเพิ่มประสิทธิภาพภาครัฐ เป็นประธาน ในพิธีเปิดการประชุมพบปะสื่อมวลชนภาครัฐในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓  สงขลา โดยมี พลเอก มณี จันทร์ทิพย์ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล พลโท อำนาจ นาคศรี หัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่วนหน้า (สง.คปต.สน.) และเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานประจำสำนักงานร่วมให้การต้อนรับ

ในโอกาสนี้ พลเอกจำลอง คุณสงค์ รองหัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ได้กล่าวต่อผู้เข้าร่วมประชุมว่า การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในปัจจุบันเป็นการบูรณาการระหว่างหน่วยงาน ที่รับผิดชอบด้านความมั่นคง และหน่วยงานด้านการพัฒนา นอกจากนี้ แผนปฏิบัติการเพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ ยังได้กำหนดให้งานด้านการสร้างความเข้าใจ เป็นแนวทางหนึ่งในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งผู้แทนพิเศษของรัฐบาลได้ให้ความสำคัญ โดยได้กำหนดเป็นกลุ่มงาน ๑ ใน ๖ กลุ่มงาน คือ กลุ่มงานเสริมสร้างความเข้าใจและความร่วมมือ ภายใต้แผนงานบูรณาการสื่อสารเพื่อความเข้าใจในระดับยุทธศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการรับรู้ การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของผู้แทนพิเศษของรัฐบาลให้แก่ประชาชนทั้งในและนอกพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การประชุมสัมมนาในครั้งนี้ จะสามารถสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในนโยบายแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้และการปฏิบัติงานของผู้แทนพิเศษ ไปยังภาคส่วนต่างๆ รวมทั้งประชาชนทั้งในและนอกพื้นที่ อันจะนำไปสู่ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้บรรลุเป้าหมายตามนโยบายรัฐบาลคือ “จังหวัดชายแดนภาคใต้ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” และ “ประชาชนทุกหมู่เหล่า อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม”ต่อไป

สำหรับผู้เข้าร่วมสัมมนาครั้งนี้ประกอบด้วย ส่วนราชการและหน่วยงานด้านการประชาสัมพันธ์ภาครัฐ  สถานีวิทยุกระจายเสียง และสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวม 100 คน ในการสัมมนาได้จัดให้มีการบรรยายพิเศษ ในเรื่อง “สื่อภาครัฐกับการสร้างการรับรู้ที่ถูกต้อง ในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้” โดย ดร.ธีรพงศ์ เพชรรัตน์ ผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) และ “การบูรณาการหน่วยงานภาครัฐ ในการสร้างความเข้าใจต่อสาธารณชนต่อการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้” โดย พลเอก มณี จันทร์ทิพย์ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล