ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ลงพื้นที่ติดตามเหตุรุนแรงที่ลำพระยา พร้อมประชุมขับเคลื่อนแผนงานรักษาความปลอดภัยกับหน่วยที่เกี่ยวข้อง

               พลเอกปราการ ชลยุทธ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาลพร้อมคณะ เดินทางปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดสงขลา ปัตตานีและ ยะลาเพื่อขับเคลื่อนแผนงานรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและแผนงานส่งเสริมและเผยแพร่ชุดข้อมูลความจริงที่ถูกต้องเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

โดยเมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ร่วมประชุมบูรณาการร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่ายภายใต้โครงการผลิตสื่อเพื่อสร้างความเข้าใจต่อสถานการณ์แก้ไขปัญหาให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ห้องประชุมโรงแรมทีอาร์ร็อคฮิลล์โฮเทล

จากนั้นเดินทางไปยัง จุดตรวจของชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านที่บ้านทุ่งสะเดาและฐานปฏิบัติการชุดคุ้มครอง ตำบลลำพระยา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา เพื่อตรวจสอบจุดเกิดเหตุพร้อมรับฟังบรรยายสรุปจากหน่วยเฉพาะกิจยะลาและนายอำเภอเมืองยะลา เพื่อรับทราบปัญหา อุปสรรค พร้อมให้คำแนะนำในการปฏิบัติงานแก่กำลังภาคประชาชนและเจ้าหน้าที่

 

 

ต่อมาในวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เป็นประธานการประชุม เพื่อขับเคลื่อนแผนงานรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนร่วมกับแผนงานสร้างความร่วมมือกับภาคประชาสังคมและนานาชาติ ที่ขับเคลื่อนโดย พลเอกมณี จันทร์ทิพย์ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ที่ห้องประชุมวิวรรธน์ ปฐมภาคย์ กองพลทหารราบที่ ๑๕ ค่ายสมเด็จพระสุริโยทัย อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ซึ่งในที่ประชุม ได้รับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์ทั่วไปในพื้นที่ จากกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ ส่วนหน้า พร้อมรับทราบ ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ ในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน จากสมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดชายแดนภาคใต้

ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล กล่าวว่าปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะจากฝ่ายต่างๆ ในพื้นที่ ที่ได้รับจะนำไปรายงานต่อรัฐบาลให้นำไปเป็นข้อพิจารณาปรับปรุงแก้ไขปัญหาและยุติความรุนแรงต่อไป นอกจากนี้ยังมอบหมายให้ ศูนย์ปฏิบัติการอำเภอและกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ ส่วนหน้า ร่วมกันวิเคราะห์จุดเสี่ยงของจุดตรวจต่างๆในพื้นที่ พร้อมปรับปรุงความมั่นคงแข็งแรงของป้อมยาม ติดตั้งกล้องวงจรปิดและระบบแจ้งเตือนภัย ตลอดจนให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ให้คำแนะนำ ในการดูแลความปลอดภัย ในพื้นที่จุดเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ อีกด้วย

อย่างไรก็ตามภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม หัวหน้าผู้แทนพิเศษและคณะ ได้เดินทางต่อไปยังหน่วยเฉพาะกิจสันติสุขค่ายอิงคยุทธบริหาร อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี เพื่อร่วมประชุม ขับเคลื่อนแผนงานส่งเสริมและเผยแพร่ชุดข้อมูลความจริงที่ถูกต้องเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ก่อนเดินทางกลับ