ผู้แทนพิเศษของรัฐบาลลงพื้นที่ติดตามการปฏิบัติงานด้านการข่าวของหน่วยในพื้นที

ผู้แทนพิเศษของรัฐบาลลงพื้นที่ติดตามการปฏิบัติงานด้านการข่าวของหน่วยในพื้นที่
 ระหว่างวันที่ 11-14  พฤศจิกายน ที่ผ่านมา นายฉัตรพงศ์ ฉัตราคม ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล พร้อมด้วย นายโสภณ วงษ์ศิริเมธีกุล ที่ปรึกษาผู้แทนพิเศษของรัฐบาลและคณะ เดินทางลงพื้นที่ปฏิบัติภารกิจด้านการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานด้านการข่าว เพื่อแก้ไขปัญหาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเข้าร่วมประชุมพร้อมรับฟังการบรรยายสรุปและประเมินสถานการณ์ รับทราบข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ รวมทั้งให้คำแนะนำในการปฏิบัติงานด้านการข่าวแก่เจ้าหน้าที่สำนักข่าวกรองและศูนย์ประสานข่าวกรองแห่งชาติภาค 5 (ศป.ข.ภาค 5) ณ ห้องประชุมศูนย์ประสานข่าวกรองแห่งชาติ ภาค 5 อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
 จากนั้นในวันที่ 12 พฤศจิกายน นายฉัตรพงศ์ ฉัตราคม ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล พร้อมคณะเข้าร่วมประชุมประชาคมข่าวกรองและหน่วยปฏิบัติงานด้านข่าว เพื่อขับเคลื่อนแผนการบูรณาการด้านการข่าวตามยุทธศาสตร์การแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ห้องประชุมกองพลทหารราบที่ 15 อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี เพื่อรับฟังการบรรยายสรุปสถานการณ์ พร้อมทั้งมอบแนวทางการปฏิบัติงานด้านการข่าวกรองให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปปฏิบัติ เพื่อให้งานด้านข่าวกรองมีประสิทธิภาพ มากยิ่งขึ้น
 ต่อมาในวันที่ 13 พฤศจิกายน ได้พบปะหารือกับส่วนสร้างการรับรู้ สำนักงาน คปต.ส่วนหน้า ที่ห้องประชุม สำนักงาน คปต.ส่วนหน้า เพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรคการทำงาน พร้อมให้ข้อเสนอแนะ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร การปฏิบัติงานของผู้แทนพิเศษของรัฐบาล และนโยบายของรัฐบาลให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับรู้และเข้าใจให้มากยิ่งขึ้น
 และเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา นายฉัตรพงศ์ ฉัตราคม ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล พร้อมคณะ ร่วมให้การต้อนรับ พล.อ.ชัยชาญ ช้างมงคล หัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาล/รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม พร้อมทั้งเข้าร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับการบูรณาการด้านการข่าว กับหัวหน้าหน่วยงานที่ปฏิบัติงานด้านการข่าวในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และรับทราบผลการปลูกและผลิตกาแฟ  ตามโครงการ “อาราบิกา คืนถิ่น แดนดินกาแฟใต้” ของ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ที่ ห้องประชุมค่ายสิรินธร อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานีอีกด้วย