รองหัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาล มอบหมายที่ปรึกษาฯ รับทราบแนวทางการขับเคลื่อนชุมชนศรัทธา

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 พล.อ.จำลอง คุณสงค์ รองหัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาล มอบหมายให้นายอับดุลเลาะ เจ๊ะแว ที่ปรึกษารองหัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาล เข้าร่วมประชุมชมรมมุสลิมภราดรภาพชายแดนใต้ ที่ ห้องประชุมกองยุทธศาสตร์และสันติวิธี (บ้านกรงนก) ค่ายสิรินธร อ.ยะรัง จ.ปัตตานี โดยมี พล.ต.เกรียงไกร ศรีรักษ์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เป็นประธาน ซึ่งการประชุมครั้งนี้เป็นการ รับทราบแนวทางการขับเคลื่อนงานตามยุทธศาสตร์ชุมชนศรัทธา (กำปงตักวา) ตามโครงการเฝ้าระวังและป้องกันแนวคิดรุนแรง แผนงานส่งเสริมและเผยแพร่ชุดข้อมูลความจริงที่ถูกต้องเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยให้สภาสันติสุขเป็นศูนย์กลางของชุมชนในการพัฒนา ปลูกจิตสำนึก และปลูกจิตอาสา ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาในชุมชน เพื่อยุติการใช้ความรุนแรงตามแนวทางสันติวิธี
อย่างไรก็ตาม ชมรมมุสลิมภราดรภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นภาคประชาสังคม ที่เกิดจากการรวมตัวของพี่น้องไทยมุสลิม ที่ไม่เห็นด้วยกับสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่ ที่มีสาเหตุจากความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน ในด้านประวัติศาสตร์ ชาติพันธุ์ และหลักคำสอนทางศาสนา ที่ถูกบิดเบือน จึงได้จัดตั้งกลุ่มขึ้นมาเพื่อช่วยแก้ปัญหาดังกล่าว ด้วยการสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง และเน้นหลักตักวา คือความยำเกรงต่อพระเจ้า และหลักคำสอนที่บริสุทธิ์ โดยมีมัสยิดเป็นศูนย์กลาง ในการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาของชุมชน ที่เรียกว่า "กำปงตักวา" ปัจจุบัน มีสมาชิกครอบคลุมพื้นที่ทั้ง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา มีนายอับดุลเลาะ เจ๊ะแว เป็นประธานชมรมฯ และ เป็นที่ปรึกษาของ พล.อ.จำลอง คุณสงค์ รองหัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ส่วนการขับเคลื่อนงานดังกล่าว ทางชมรมฯ ได้รับกาสนับสนุนจาก ศูนย์สันติวิธี กองอำนวยรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า