รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ปัตตานี

เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ พลเอก วิวรรธน์ ปฐมภาคย์ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล มอบหมายให้ พลโท อุกฤษณ์  อากาศวิภาต ที่ปรึกษาผู้แทนพิเศษของรัฐบาล และ พันเอก พฤฒิพงศ์  ศรีปฏิยุทธ์วงศ์ ฝ่ายอำนวยการผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ให้การต้อนรับ นาย เทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และคณะ ในโอกาสเดินทางเข้าร่วมประชุมพระสังฆาธิการ ในโครงการสัมมนาและรับฟังนโยบายรัฐมนตรี แก่คณะสงฆ์ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ ๔ อำเภอของจังหวัดสงขลา ณ วัดตานีนรสโมสร พระอารามหลวง อำเภอเมืองปัตตานี เพื่อรับฟังความคิดเห็น ปัญหาและแนวทางการแก้ไขอย่างสร้างสรรค์ อันจะก่อให้เกิดความมั่นคง ยั่งยืนในสังคมจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อสร้างขวัญและให้กำลังใจพุทธศาสนิกชนในพื้นที่