ที่ปรึกษาผู้แทนพิเศษฯ ร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดตุยง พระอารามหลวง

วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น.พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ประจำปี ๒๕๖๒ โดยให้ นายเอก ยังอภัย ณ สงขลา นายอำเภอหนองจิก นำไปทอดถวายพระภิกษุสงฆ์ที่จำพรรษาถ้วนไตรมาส ณ วัดมุจลินทวาปีวิหาร (วัดตุยง) พระอารามหลวง ตำบลตุยง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัดตานี โดยมี พล.ท. อุกฤษณ์ อากาศวิภาต ,พล.ท. ธนะ เชียงทอง ที่ปรึกษาผู้แทนพิเศษของรัฐบาล พล.ท.อำนาจ นาคศรี หัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่วนหน้า รวมทั้งส่วนราชการและประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

วัดมุจลินทวาปีวิหารตั้งอยู่ที่หมู่ 1 ตำบลตุยง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี สร้างขึ้นโดยพระยาวิเชียรภักดีศรีสงคราม เจ้าเมืองหนองจิก เมื่อครั้งได้ทำการย้ายที่ว่าการอำเภอหนองจิกมาอยู่ที่ตำบลตุยง ในปี พ.ศ. 2388 เดิมชื่อว่า วัดตุยง
ต่อมาเมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เสด็จประพาสเมืองหนองจิก ได้โปรดเกล้าฯ บริจาคเงินเพื่อก่อสร้างพระอุโบสถ แล้วทรงพระราชทานนามใหม่ว่า วัดมุจลินทวาปีวิหาร คำว่ามุจลินท มีความหมายว่า ไม้จิก ส่วนคำว่า วาปี หมายถึง หนองน้ำ

วัดมุจลินทวาปีวิหารในอดีตใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยาของข้าราชการ ปัจจุบันเป็นแหล่งกำเนิดการศึกษาทั้งทางธรรมและทางโลกแห่งแรกของจังหวัดปัตตานี รวมทั้งเป็นวัดพระอารามหลวงที่สำคัญ เป็นศูนย์รวมทางจิตใจของชาวพุทธในจังหวัดปัตตานีและจังหวัดใกล้เคียงด้วย