ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล เข้าร่วมงานของดีเมืองนรา ประจำปี ๒๕๖๒

                    เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา พลเอก วิวรรธน์ ปฐมภาคย์ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาลได้มอบหมายให้ พลโท อุกฤษณ์ อากาศวิภาต ที่ปรึกษาผู้แทนพิเศษของรัฐบาลพร้อมด้วย พันเอกพฤฒิพงศ์ ศรีปฏิยุทธ์วงศ์ ฝ่ายอำนวยการผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ร่วมกับ นายจำนัล เหมือนดำ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล เข้าร่วมงานของดีเมืองนรา ประจำปี ๒๕๖๒ โดยร่วมชมริ้วขบวนแห่ทางบก ณ บริเวณหน้าสำนักงานโครงการชลประทานนราธิวาส อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส มีนายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธาน ผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วยข้าราชการ กลุ่มมวลชน อำเภอ ประชาชน เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก
โดยในปีนี้มีริ้วขบวนจำนวนทั้งสิ้น ๑๖ ริ้วขบวน จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ ๑๓ อำเภอของจังหวัดนราธิวาส ริ้วขบวนต่างๆทั้ง ๑๖ ริ้วขบวน มีการประกวดด้านความคิดและความสวยงาม ซึ่งส่วนใหญ่มุ่งเน้นการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้ง ๒ ศาสนาในพื้นที่มาอย่างยาวนาน อีกทั้งแสดงอัตลักษณ์ของชาวไทยพุทธและมุสลิม ที่สามารถหล่อหลอมรวมกันได้เป็นหนึ่งเดียวในพื้นที่บนความต่างของวัฒนธรรม อยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมอย่างสันติสุข สำหรับขบวนแห่ในงานของดีเมืองนรานั้น แต่ละขบวนได้ถ่ายทอดวัฒนธรรมที่หลากหลาย ทั้งวัฒนธรรมไทยพุทธ มลายูและจีน วัฒนธรรมอีสาน การแต่งกายวัฒนธรรมร่วมสมัย การแสดงออกของเยาวชนรุ่นใหม่ในแต่ละวัฒนธรรม นอกจากนั้นยังมีการแสดงออกของชาวซาไกในพื้นที่ ซึ่งจังหวัดได้ดำเนินการจัดงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย