หัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ย้ำนโยบายรัฐบาล ยึดหลักสันติวิธีและกฎหมายบนความเท่าเทียม

เมื่อ 15 ก.ย.62 : 0900 คณะผู้แทนพิเศษของรัฐบาลพร้อมคณะ นำโดย พล.อ.ชัยชาญ ช้างมงคล รมช.กห./หน.ผทพ.ได้เดินทางลงพื้นที่ จว.ปัตตานี เพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ในการแก้ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ จชต. โดยได้นำความห่วงใยและคำชื่นชมของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นรม.และรมว.กห. ที่มีต่อข้าราชการพลเรือน ตำรวจและทหาร ที่ร่วมกันปฎิบัติงานในพื้นที่ ด้วยความมุ่งมั่น เสียสละและอดทน ที่ผ่านมา เป็นผลให้สถานการณ์ในพื้นที่ดีขึ้นตามลำดับ โดยขอให้เน้นการมีส่วนร่วมและตั้งอยู่ในความไม่ประมาทในการปฏิบัติงาน

พล.อ.ชัยชาญ’ ได้ย้ำ ขอให้ทุกส่วนราชการ น้อมนำยุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” และแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ” ให้ยึดมั่นในนโยบายของรัฐบาลในการแก้ปัญหาด้วยหลักสันติวิธี อำนวยความยุติธรรมด้วยการ บังคับใช้กฎหมายที่เป็นธรรม เท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัติ มุ่งเน้นการดำเนินงานด้านการพัฒนาควบคู่ไปกับงานด้านความมั่นคง ในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้ อย่างพร้อมเพียงกัน

พร้อมทั้ง ขอให้ร่วมกันคงความพยายามหลัก ในการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน โดยเน้นเพิ่มประสิทธิภาพ ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนและการมีส่วนร่วมของประชาชนให้มากขึ้น โดยเฉพาะการแก้ปัญหาผู้มีอิทธิพล ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด การค้ามนุษย์และการลักลอบค้าสิ่งผิด กฎหมายในพื้นที่ ซึ่งมีส่วนสำคัญของเงื่อนไขความเหลื่อมล้ำและปัญหาทางสังคม โดยขอให้ประสานการมีส่วนร่วมของทุกชุมชนให้มากขึ้น โดยเฉพาะผู้นำทางศาสนาและผู้นำท้องถิ่น ทั้งนี้ ขอให้เพิ่มการเฝ้าระวัง ด้วยการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและเครือข่ายกล้องวงจรปิดให้มากขึ้น

สำหรับการขับเคลื่อนกระบวนการพูดคุยสันติสุข เพื่อให้สามารถเดินหน้าบนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน จำเป็นต้องสร้างความเข้าใจและการมีส่วนร่วมกับประชาชนระดับพื้นที่อย่างกว้างขวาง ควบคู่กับการขับเคลื่อนเดินหน้ายกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน ทั้งด้านการศึกษา เศรษฐกิจและสังคม ที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน เพื่อนำไปสู่โอกาสทางสังคมและการอยู่ดีมีสุข ของประชาชนในพื้นที่ที่ยั่งยืน