พลเอก จำลอง  คุณสงค์  ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล/ประธานคณะอนุกรรมการศึกษาและจัดทำยุทธศาสตร์ชุมชนศรัทธา(กำปงตักวา)เพื่อสันติสุขของจังหวัดชายแดนภาคใต้

เมื่อ ๒๓ มิ.ย.๖๒ เวลา๑๓.๓๐- ๑๕.๓๐ น. พลเอก จำลอง  คุณสงค์  ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล/ประธานคณะอนุกรรมการศึกษาและจัดทำยุทธศาสตร์ชุมชนศรัทธา(กำปงตักวา)เพื่อสันติสุขของจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานพิธีปิด กิจกรรมสัมมนาผู้นำศาสนา มัสยิดสู่กำปงตักวา (ชุมชนศรัทธา) ครั้งที่ ๘ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒  ซึ่งจัดขึ้นระหว่างห้วงวันที่ ๒๒- ๒๓ มิ.ย.๖๒ ณ มัสยิดบ้านเหนือ  ต.คูเต่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาทั้งสิ้น  ๕๑ คน จากพื้นที่  จ.ปัตตานี  แยกเป็นอำเภอปะนาเระ จำนวน    ๗  มัสยิด  และ  อำเภอยะรัง  จำนวน   ๑ มัสยิด  รวม ๘ มัสยิด 
  สาระสำคัญที่ประธานได้ให้แง่คิดกับผู้เข้าร่วมสัมมนาซึ่งเป็นผู้นำศาสนาในระดับชุมชน ขอให้ช่วยกันขับเคลื่อนงานตามแนวทางกำปงตักวา ซึ่งเป็นโครงการที่นำหลักคำสอนในคำภีร์อันกุรอ่านในเรื่องของความยำเกรงต่อพระเจ้า มาเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาโดยสันติวิธี ต่อต้านการใช้ความรุนแรง ซึ่งมีมัสยิดเป็นศูนย์กลาง เป็นการกระตุ้นจิตสำนึกของผู้นำศาสนา ซึ่งมีความรู้ด้านศาสนาอยู่แล้ว ได้นำหลักการคำสอนที่บริสุทธิ์ (ไม่ถูกบิดเบือน)มาใช้อย่างจริงจัง  ความร่วมมือของทุกภาคส่วนโดยเฉพาะผู้นำมัสยิดที่ช่วยกันเน้นให้เกิดการตักวาจะทำให้เกิดความสันติสุขในพื้นที่