ผู้แทนพิเศษของรัฐบาลและหัวหน้าคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมประชุม

                   พลเอกอุดมชัย ธรรมสาโรรัชต์ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาลและหัวหน้าคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมประชุมกับ พลโทพรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ ๔ และผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ นายกสมาคมสมาพันธ์โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามและคณะอาจารย์โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาตใต้เพื่อหารือเกี่ยวกับการทุจริตการบริหารจัดการโรงเรียนเอกชนสอนศานาอิสลาม ( ปอเนาะ) ซึ่งทางสมาพันธ์ฯ พร้อมจะให้ความร่วมมือในการตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอก แต่ก็กังวลว่าอาจกระทบต่อกระบวนการสันติภาพ จึงขอให้ตรวจสอบอย่างเป็นธรรมในทุกสังกัด ไม่เลือกปฏิบัติด้วยความโปร่งใส ไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน พร้อมรับการตรวจสอบภายใต้กฎหมายไทยและยินดีร่วมมือกับหน่วยงานด้านความมั่นคงและทุกภาคส่วนในกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขซึ่งทัศนะของพลเอกอุดมชัยมองว่าการมาพูดคุยกันเป็นเรื่องที่ดีต่อบรรยากาศที่จะหนุนเสริมกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุข