ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล เป็นประธานการประชุมติดตามการปฏิบัติงานของศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

                 พลเอก ปราการ ชลยุทธ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล เป็นประธานการประชุมติดตามการปฏิบัติงานของศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่วนหน้า จ.ปัตตานี ซึ่งการแก้ปัญหายาเสพติดเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลเนื่องจากมีผลกระทบต่อเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นกำลังสำคัญของชาติและจะกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศ การประชุมดังกล่าวเพื่อรับทราบปัญหาและข้อขัดข้องของหน่วยงานพร้อมกับให้คำแนะนำ เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดต่อไป