ผู้แทนพิเศษของรัฐบาลและเลขานุการผู้แทนพิเศษของรัฐบาล บรรยายพิเศษให้กับเจ้าหน้าที่ที่ทำงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้

               ผู้แทนพิเศษของรัฐบาลและเลขานุการผู้แทนพิเศษของรัฐบาล นาย ฉัตรพงศ์ ฉัตราคม บรรยายพิเศษให้กับเจ้าหน้าที่ที่ทำงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ในเรื่องการวิเคราะห์ข่าวกรองสำหรับสถานการณ์ จชต. เพื่อให้การทำงานสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีและเกิดประโยชน์ในการดูแลรักษาความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่