พลเอกมณี จันทร์ทิพย์ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล มอบหมายให้ ที่ปรึกษาผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ร่วมประชุมกับคณะทำงาน "โครงการรักการอ่านผ่านนิทานตำนานขุมชนสู่ผู้เรียนในศูนย์ตาดีกา"

               พลเอก มณี จันทร์ทิพย์ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล มอบให้ นาวาเอกหญิงศรินทร สุวรรณพงศ์ ที่ปรึกษาผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ร่วมประชุมกับคณะทำงาน "โครงการรักการอ่านผ่านนิทานตำนานขุมชนสู่ผู้เรียนในศูนย์ตาดีกา" ซึ่งเป็นผู้แทนครูตาดีกาจากศูนย์ตาดีกา 9 ศูนย์ของตำบลป่าไร่ เพื่อวางแผนการจัดอบรมเสริมความรู้ให้คณะทำงานและครูตาดีกาที่จะต้องลงพื้นที่สืบค้นข้อมูลเรื่องเล่าของชุมชน และเทคนิคการอ่านเพื่อนำไปสอน นักเรียนตาดีกาต่อไป การประชุมนี้เป็นการประชุมร่วมกับครูตาดีกาของตำบลป่าไร่เป็นครั้งที่ 3 ซึ่งเห็นได้ว่า มีพัฒนาการของความสัมพันธ์ที่ดีมากขึ้นต่อเนื่อง และยินดีที่จะร่วมมือกัน ทำโครงการนี้ให้สำเร็จตามแผนงาน เนื่องจากเห็นว่าเป็นโครงการที่จะสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นชาว"บ้านป่าไร่" ได้เป็นอย่างดี ขณะเดียวกัน หน่วยงานรัฐสามารถพิจารณาต่อยอดดำเนินโครงการลักษณะเช่นนี้ในพื้นที่อื่นๆได้อีก ซึ่งถือว่าเป็นการสร้างสันติ เชิงบวกอีกแนวทางหนึ่ง