พลเอกจำลอง คุณสงค์ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล พร้อมด้วย พันเอกศรัญญู สังรี ฝ่ายอำนวยการ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล เป็นประธานพิธีปิด งาน " ขาว แดง แรงฤทธิ์ ศิษย์ ส.จ. ครั้งที่ 1" ณ ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนสายบุรี"

               พลเอกจำลอง คุณสงค์ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล พร้อมด้วย พันเอกศรัญญู สังรี ฝ่ายอำนวยการ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล เป็นประธานพิธีปิด งาน " ขาว แดง แรงฤทธิ์ ศิษย์ ส.จ. ครั้งที่ 1" ณ ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนสายบุรี"แจ้งประชาคาร" ต.ตะลุบัน อ.สายบุรี จ.ปัตตานี ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ ได้รับคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการ ให้ได้รับรางวัลพระราชทาน ประเภทโรงเรียน ระดับมัธยมศึกษา (ขนาดเล็ก) ทั้งนี้การลงพื้นที่ในสถานศึกษาดังกล่าว เพื่อขับเคลื่อนงานด้านการศึกษาที่จะเชื่อมโยงไปสู่งานของโครงการ ชุมชนเข้มแข็ง มั่นคง มั่งคั่งยั่งยืน ที่ชุมชนมีส่วนร่วมในการปรับปรุงแนวทางการศึกษาเพื่อให้สอดคล้องกับชุมชน อีกทั้งในโรงเรียนมีนักเรียนทั้งพุทธและมุสลิมเรียนร่วมกันในลักษณะสังคมพหุวัฒนธรรม ซึ่งกลุ่มภารกิจงานที่ 6 ได้ขับเคลื่อนร่วมกับ หน่วยที่เกี่ยวข้อง โดยภายในงาน มีการมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่บรรดาครูที่เกษียณอายุ จำนวนทั้งสิ้น ๒๕ ท่าน โดยบางท่าน มีคุณูปการกับสังคมอย่างมาก เช่น ครู ธีรพจน์ หะยีอาแว ล่ามภาษามลายูประจำพระองค์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทั้งนี้ มีกิจกรรม และการแสดง ต่างๆจากเด็กนักเรียนในโรงเรียน โดยเฉพาะการแสดงปันจักสีลัต ซึ่งเป็นทีมกีฬาเยาวชนระดับชาติ และส่งเสริมการพัฒนากีฬาให้เกิดทักษะในระดับสูงต่อไป อีกด้วย