ผู้แทนพิเศษของรัฐบาลร่วมการประชุม เชิงปฏิบัติการเรื่อง "เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals - SDGs)

               พลเอก มณี จันทร์ทิพย์ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาลมอบหมายให้ นาวาเอก หญิง ศรินทร สุวรรณพงศ์ ที่ปรึกษาผู้แทนพิเศษของรัฐบาลร่วมการประชุม เชิงปฏิบัติการเรื่อง "เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals - SDGs) จากกรอบคิดสากล สู่การขับเคลื่อนในจังหวัดชายแดนใต้" จัดโดย สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) ณ ห้องไทรงาม โรงแรมหาดแก้วรีสอร์ท อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ซึ่งมีทั้งผู้แทนจากองค์การระหว่างประเทศ, หน่วยงานภาครัฐ, ชุมชนท้องถิ่น และเครือข่าย ภาคประชาสังคม เข้าร่วมประชุม โอกาสนี้ผู้แทน ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ปาฐกถานำ "การพัฒนาอย่างยั่งยืนกับการสร้างสังคมที่สงบสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้"ด้วย