พลเอกอุดมชัย ในฐานะหัวหน้าพูดคุยฯ work shop “คณะประสานงานระดับพื้นที่ เพื่อขับเคลื่อนงาน หนุนพูดคุยเพื่อสันติสุขฯ” ระดมสมอง หากรอบ-ทิศทาง สร้างสภาวะแวดล้อมที่เอื้อเสริมกระบวนการพูดคุยฯ

พลเอกอุดมชัย ธรรมสาโรรัชต์ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ในฐานะหัวหน้าพูดคุยสันติสุข พร้อมด้วยพลโทพรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่4 ร่วม ประชุมเชิงปฏิบัติการ work shop ของ “คณะประสานงานระดับพื้นที่ เพื่อขับเคลื่อนงานหนุนเสริมการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้” ที่มีแม่ภาค4 เป็นประธาน เพื่อให้บรรลุผลสำเร็จตามเจตนารมณ์ ในการนำสันติสุขกลับคืนสู่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี คณะประสานงานและส่วนที่เกี่ยวข้อง สะท้อนทุกปัญหาและความต้องการ ตกผลึกเป็นความคิด เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงาน และเดินหน้าขับเคลื่อนต่อไป ที่ โรงแรมปาร์ควิว รีสอร์ท อ.เมือง จ.ปัตตานี

การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องทิศทางและการออกแบบ การขับเคลื่อนงานหนุนเสริม การพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ จะต้องร่วมมือกันระดมสมอง เพื่อให้ได้กรอบและทิศทางในการสร้างสภาวะแวดล้อมที่เอื้อ และหนุนเสริมกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้บรรลุผลสำเร็จตามเจตนารมณ์ของทุกคน ในการแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งโดยสันติวิธี เพื่อนำสันติสุขกลับคืนสู่จังหวัดชายแดนภาคใต้

โดยพลเอกอุดมชัย กล่าวว่า การพูดคุยต้องเดินต่อไป เพราะการใช้ความรุนแรงตอบโต้กันไปมา ปัญหาก็ไม่สิ้นสุด และที่สำคัญคือการพูดคุย ทั้งนี้ตนได้ประสานการพูดคุย กับทางกลุ่มมาราปัตตานี บีอาเอ็น และกลุ่มอื่นโตยมี นายคันศรีมูฮหมัดนูร ของทางรัฐบาลมาเลเซียเป็นผู้อำนวยความสะดวก ทั้งนี้ในประเด็นพูดคุย ต้องให้ความสำคัญ ยึดถือกระบวนการยุติธรรม เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ไม่แยกแยะเรื่องศาสนา ต้องอยู่ภายใต้กฎหมาย การพูดคุยต้องเกี่ยวข้องกับการกระจายอำนาจและต้องให้มีความเข้าใจตรงกัน ต้องคำนึงถึงพหุวัฒนธรรมด้วย