ผู้แทนพิเศษของรัฐบาลร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้กับชุมชนไทยพุทธไทยมุสลิม

                  พลเอกวิวรรธน์ ปฐมภาคย์ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล พร้อมด้วย พลโทธนะ เชียงทอง ที่ปรึกษาผู้แทนพิเศษของรัฐบาลและพลตรี อำนาจ นาคศรี พันเอก อนุสรณ์ นิ่มฟัก ฝ่ายอำนวยการผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ได้พบปะเยี่ยมเยียนให้กำลังใจและรับฟังข้อมูลการดำเนินงานของศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ณ ค่ายสมเด็จพระสุริโยทัย อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี โดยมี พันเอกสุรเทพ หนูแก้ว รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฯ ให้การต้อนรับ เพื่อประสานการขับเคลื่อนงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริตาม พระราชเสาวนีย์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ในปีงบประมาณ 2562 และให้แนวทางในการขับเคลื่อนงานการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมในการอยู่ร่วมกันของชุมชนไทยพุทธและไทยมุสลิม และสร้างความปลอดภัยในการพัฒนาคุณภาพชีวิต การมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้กับชุมชนไทยพุทธไทยมุสลิม กับทั้งการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้ดำรงอยู่ในพื้นที่ได้อย่างสันติสุข