ที่ปรึกษาของผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ร่วมเปิดงาน วัฒนธรรมเชื่อมใจ ชายแดนใต้สันติสุข

พลเอกวิวรรธน์ ปฐมภาคย์ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล มอบหมายให้ พลโทอุกฤษณ์ อากาศวิภาต และพลโทธนะ เชียงทอง ที่ปรึกษาของผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ร่วมพิธีเปิดงาน วัฒนธรรมเชื่อมใจ ชายแดนใต้สันติสุข ประจำปีงบประมาณ 2562 งานประกอบด้วยกิจกรรม การแสดงแสง สี เสียง สื่อผสม, การแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย 4 ภาค และวิถีชีวิตประเทศอาเซียน (มาเลเซีย, อินโดนีเซีย, ลาว) อิ่มอร่อยกับอาหารพื้นบ้าน

เพื่อให้เกิดสัมพันธภาพที่ดีในการอยู่ร่วมกันอันเป็นประตูสู่ความสัมพันธ์ทางด้านสังคม เศรษฐกิจ การค้า และการลงทุน อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริม สนับสนุน ทางด้านวิชาการและร่วมกันอนุรักษ์ สืบสานประเพณี วัฒนธรรม สิ่งที่ดีงามในแหลมมลายูให้คงอยู่สืบไป และสามารถดึงนักท่องเที่ยวจากพื้นที่ใกล้เคียงเข้ามาจับจ่ายซื้อสินค้า สร้างรายได้แก่ผู้ประกอบการและสร้างบรรยากาศที่ดีให้เกิดขึ้นในพื้นที่ อีกทั้งการเปิดประตูอาเซียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมซึ่งกันและกันอย่างแท้จริง