หัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาลประชุมเตรียมจัดโครงการชุมนุมลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติ

พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ หัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาลและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานการประชุมเตรียมจัดโครงการชุมนุมลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เพื่อน้อมนำพระบรมราโชบายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกร บดินทรเทพยวรางกูร

ด้านการศึกษา 4 ประการ ได้แก่ การ มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง ยึดมั่นในศาสนา มั่นคงในสถาบันพระมหากษัตริย์ มีความเอื้ออาทรต่อครอบครัวและชุมชนของตนการมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม โดยกำหนดเป้าหมายลูกเสือ เนตรนารีที่จะเข้าร่วมกิจกรรมชุมนุมลูกเสือและสวนสนามจำนวน 40,860 คน