ผู้แทนพิเศษของรัฐบาลกิจกรรมค่ายพัฒนาเพื่อการเรียนรู้สังคมพหุวัฒนธรรมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รุ่นที่ 8 

พล.อ.ปราการ  ชลยุทธ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล พล.อ.นพวงศ์ สุรวิชัย ที่ปรึกษาผู้แทนพิเศษของรัฐบาล , พล.อ.ชินวัฒน์ แม้นเดช ที่ปรึกษาผู้แทนพิเศษของรัฐบาล. และฝ่ายอำนวยการได้เดินทางไปติดตามการดำเนินการ จัดกิจกรรมค่ายพัฒนาเพื่อการเรียนรู้สังคมพหุวัฒนธรรมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รุ่นที่ 8 ที่เพชรมีรีสอร์ท อ.เทพา จ.สงขลา เพื่อรับฟังสรุปผลค่ายพัฒนาเพื่อการเรียนรู้สังคม  พหุวัฒนธรรมฯ โดยมี พล.อ.ธิวา เพ็ญเขตกรณ์ ที่ปรึกษา สมช. ,นายนันทพงศ์ สุวรรณรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์ความมั่นคงจังหวัดชายแดนภาคใต้และชนต่างวัฒนธรรมและคณะนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต (ความมั่นคงศึกษา) ซึ่งจากกิจกรรมดังกล่าวทำให้ทราบว่าเยาวชนที่ผ่านค่ายแบ่งเป็น ๓ กลุ่ม ( กลุ่มที่ยอมรับ , กลุ่มที่เป็นกลาง และกลุ่มที่ปฏิเสธ ความรู้ที่ได้จากค่ายฯ) เมื่อผ่านค่ายแล้วก็ต้องมีหน่วยรับไปดำเนินการต่อกลุ่มดังกล่าว เช่น ศสว.กอ.รมน.ภาค ๔ สน. , ฉก.สันติสุข เป็นต้น  เยาวชนยังต้องมีเรื่องราวต่างๆเข้ามาในชีวิตอีกมากมายให้ใช้ชีวิตอย่างมีเหตุ มีผล ให้ยึดหลักปรัชญาในหลวงราชการที่ ๙ “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” ต้องการให้ผู้ใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหา จชต. เข้ามาร่วมกิจกรรม สังเกตการณ์ ค่ายฯ และต้องการให้อาจารย์ที่เป็นวิทยากรบรรยายผลิตสื่อเพื่อใช้ในการตอบคำถามที่เยาวชนสงสัย