ผู้แทนพิเศษของรัฐบาลหารือกับสำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศตุรกี ภายใต้ โครงการแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดีและข้อมูลด้านความมั่นคงเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหา จังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ เมืองอังการา สาธารณรัฐตุรกี

พลเอกมณี จันทร์ทิพย์ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล เข้าร่วมหารือภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดีและข้อมูลด้านความมั่นคงเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ การป้องกันการขยายของแนวคิดสุดโต่ง และการเตรียมความพร้อมรองรับวิกฤตการณ์ ณ เมืองอังการา สาธารณรัฐตรกี โดยมี รองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติเป็นหัวหน้าคณะ ผู้แทนจากกระทรวงการต่างประเทศ และผู้แทนศอ.บต. ได้เข้าร่วมหารือกับ Prof. Dr. Birol Cetin รองประธานสำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศตุรกี (Tukish Ccoperotion cnd Coordinction Agency: TIKA) เกี่ยวกับการสนับสนุนงานด้านการพัฒนาผ่านโครงการต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สำหรับ

TIKA ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๓๕ ในฐานะองการช่วยเหลือทางเทคนิคภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการต่างประเทศ เพื่อสนับสนุนการปรับโครงสร้าง การปรับตัว และการพัฒนาที่จำเป็น ภายหลังจากการล่มสลายของสหภาพโซเวียตต่อมา เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๔๒ รัฐบาลตุรกีได้ปรับปรุง TKA และย้ายหน่วยงานให้มาสังกัดภายใต้สำนักนายกรัฐมนตรี (Prime Ministry of the Republic of Turkey ) และนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑ มีการปรับเปลี่ยนการจัดจังองค์กร ส่งผลให้ TIหA มาดำเนินกิจกรรมภายใต้สังกัดกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวมาจนถึงปัจจุบัน

ทั้งนี้ ในปัจจุบันหัวหน้าสำนักงาน คือ Dr.Serdor gom ซึ่งเข้ารับตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๔ทั้งนี้ D.Serdor Com เคยดำรงตำแหน่งหัวหน้าคณะรัฐมนตรี (The Chief of Cobinet ) ในสมัยของนาย Recep ToyyipErdoชัon เป็นเวลากว่า ๗ ปี (กันยายน ๒๕๔๕ - สิงหาคม ๒๕๕๒) ซึ่งภารกิจของ TIKA ให้ความสำคัญกับความร่วมมือและกิจกรรมในต่างประเทศผ่านการให้ความช่วยเหลือและพัฒนา มุ่งมั่นในการสร้างสันติภาพ ถือเป็นการผลักดันนโยบายการต่างประเทศในรูปแบบใหม่ของรัฐบาลตุรกี และยังเข้าไปดำเนินภารกิจ ใน ๑๕๐ ประเทศทั่วโลกและมีสำนักงาน ๖๑ แห่ง ใน ๕๙ ประเทศ อาทิ เมียนมา พิลิปปินส์ บังกลาเทศ ปากีสถาน และอัฟกานิสถาน เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม จากการหารือร่วมกัน ทุกฝ่ายเห็นพ้องกันว่า ควรพิจารณาความเป็นไปได้ ในการจัดทำบันทึกความเข้าใจกับสำนักความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ (สพร.) กระทรวงการต่างประเทศ เพื่อวางกรอบความร่วมมือระหว่างกัน สำหรับประเด็นความเกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้TIKA ได้ให้การสนับสนุนในการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และพร้อมให้การสนับสนุนวิจัยเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป