ที่ปรึกษาของผู้แทนพิเศษของรัฐบาลเข้านมัสการเจ้าคณะจังหวัดปัตตานีเพื่อนำมาใช้ในการขับเคลื่อนงานส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสันติสุขในสังคมพหุวัฒนธรรม

พลเอกวิวรรธน์ ปฐมภาคย์ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล มอบหมายให้ พลโทอุกฤษณ์ อากาศวิภาต ที่ปรึกษาของผู้แทนพิเศษของรัฐบาล พร้อมด้วย พล.ต.อำนาจ นาคศรี ฝ่ายอำนวยการผู้แทนพิเศษของรัฐบาล เข้านมัสการพระสิริจริยาลังการ เจ้าคณะจังหวัดปัตตานี เจ้าอาวาสวัดตานีนรสโมสร พระอารามหลวง อ.เมือง จ.ปัตตานี เพื่อขอรับคำแนะนำแนวทางการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ในด้านศาสนา เพื่อนำมาใช้ในการขับเคลื่อนงานส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสันติสุขในสังคมพหุวัฒนธรรม  ทั้งนี้ได้รับความเมตตากรุณาให้คำแนะนำและข้อมูลแนวทางอันเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานด้านพุทธศาสนาเป็นอย่างดียิ่ง