ผู้แทนพิเศษของรัฐบาลเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชาติพิทักษ์ชาติเกิดบนพื้นแผ่นดินไทยร่วมพลังการมีส่วนร่วมของประชาชน

 พล.อ.จำลอง คุณสงค์ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล  เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชาติพิทักษ์ชาติเกิดบนพื้นแผ่นดินไทยร่วมพลังการมีส่วนร่วมของประชาชนและหน่วยงานทุกภาคส่วนฯ มีผู้ร่วมงานประกอบด้วยหัวหน้าส่วนราชการในภาคส่วนต่างๆและประชาชนทั่วไปประมาณ 2,700 คน โดยภายในงาน มีกิจกรรมต่าง ๆอาทิ เช่น การจดทะเบียนสมรสบนหลังช้าง,การเสวนา เรื่อง การสร้างบ้านและต้นกล้วยที่ติดโรค ,เสวนา เรื่อง การมีส่วนร่วมของจิตอาสาพัฒนาชาติพิทักษ์ชาติเกิดบนพื้นแผ่นดินไทย ร่วมพลังการมีส่วนร่วมของประชาชนและหน่วยงานทุกภาคส่วนฯ ,โชว์กระโดดร่มจากกองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน,การมอบประกาศนียบัตรจิตอาสาดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2562 ,พิธีมอบบ้านเศรษฐกิจพอเพียงให้กับผู้ยากไร้จำนวน 9 หลัง ,ร่วมกันปลูกต้นไม้ในบริเวณโรงเรียน ณ โรงเรียนบ้านเยาะ ต.แม่หวาด อ.ธารโต จ.ยะลา กิจกรรมในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนงานตามโครงการพัฒนาหมู่บ้าน ชุมชนเข้มแข็ง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน  ที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเอง โดยอาศัยความร่วมมือของคนในชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือความมีจิตอาสาที่จะทำเพื่อประโยชน์สุขส่วนรวมโดยมีหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เสียสละ คอยหนุนเสริม ต่อยอดเพิ่มความเข้มแข็งในกับชุมชน.