ผู้แทนพิเศษของรัฐบาลมอบโฉนดที่ดินตามโครงการ "มอบโฉนดที่ดินทั่วไทย นำสุขคลายทุกข์ให้ประชาชน"

นายจำนัล เหมือนดำ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล พร้อมด้วยนายธนาธิป. พรหมชื่น ที่ปรึกษาผู้แทนพิเศษของรัฐบาล เป็นประธาน มอบโฉนดที่ดินตามโครงการ ”มอบโฉนดที่ดินทั่วไทย นำสุขคลายทุกข์ให้ประชาชน”  จำนวน105 แปลง ณ ที่ทำการด่านบูเก๊ะตา ต.โล๊ะจูด อ.แว้ง จ.นราธิวาส การออกโฉนดที่ดินทั่วประเทศถือเป็นนโยบายของรัฐบาล การออกโฉนดในพื้นที่ดังกล่าว สืบเนื่องมาจากการผลักดันของผู้แทนพิเศษของรัฐบาล กลุ่มภารกิจงานที่5 เพื่อเร่งดำเนินการเวนคืนที่ดินตามโครงการขยายพื้นที่เพื่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งปลูกสร้างให้กับด่านศุลกากรบูเก๊ะตา อ.แว้ง จ. นราธิวาส ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ คปต. ซึ่งคาดว่าการเวนคืนที่ดินดังกล่าวจะแล้วเสร็จในปีงบประมาณ62 นอกจากนี้ได้แสดงถึงความห่วงใยที่รัฐบาลมีต่อพี่น้องประชาชนใน3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ผ่านมาทางโครงการสำคัญ อาทิ บัตรสวัดิการแห่งรัฐ ช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย ผู้สูงอายุ โครงการไทยนิยมยั่งยืน