ที่ปรึกษาผู้แทนพิเศษของรัฐบาลร่วมงาน Melayu day@ yala และมหกรรมว่าวนิบง ประจำปี ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๘ - ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ของคนในท้องถิ่นและการอยู่ร่วมกันอย่างสังคมพหุวัฒนธรรม

พลเอกวิวรรธน์ ปฐมภาคย์ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล มอบหมายให้พลโทอุกฤษณ์ อากาศวิภาต

ที่ปรึกษาของผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ร่วมพิธีเปิดงาน Melayu day@ yala และมหกรรมว่าวนิบง ประจำปี ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๘ - ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒  ที่จัดโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยะลา ร่วมกับเทศบาลนครยะลา มี พลตรี สมพล ปานกุล รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ ส่วนหน้า เป็นประธาน พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ผู้แทนศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) กงสุลใหญ่มาเลเซีย กงสุลอินโดนีเซียประจำจังหวัด สงขลา ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวสำนักงานนราธิวาส ร่วมพิธี

โครงการดังกล่าว เป็นการสร้างความสัมพันธ์ของคนในท้องถิ่น ให้เข้าใจถึงวิถีวัฒนธรรมบนแหลมมลายู ก่อให้เกิดสัมพันธภาพที่ดีในการอยู่ร่วมกัน  อันเป็นประตูสู่ความสัมพันธ์ทางด้านสังคม เศรษฐกิจ การค้า และการลงทุน กิจกรรมต่างๆอยู่บนพื้นฐานความต้องการและสอดคล้องกับการดำเนินชีวิตของประชาชนในพื้นที่ อีกทั้ง ยังเป็นการส่งเสริม สนับสนุน ทางด้านวิชาการและร่วมกันอนุรักษ์ สืบสานประเพณี วัฒนธรรม สิ่งที่ดีงามใน แหลมมลายูให้คงอยู่สืบไป และยังสามารถดึงนักท่องเที่ยวจากพื้นที่ใกล้เคียง เข้ามาจับจ่ายซื้อสินค้า สร้างรายได้แก่ประชาชนและสร้างบรรยากาศที่ดีให้เกิดขึ้นในพื้นที่ ทั้งยังเป็นการเปิดประตูอาเซียน แลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมซึ่งกันและกันอย่างแท้จริง