พลเอกมณี เป็นประธานการประชุม หารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับองค์การระหว่างประเทศ และองค์กรพัฒนาเอกชนระหว่างประเทศในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ หวังหารือ แนวทางการแก้ไขอุปสรรคในการทำงานของแต่ละองค์กร

เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒  เวลา ๐๙.๐๐ น. พลเอกมณี จันทร์ทิพย์ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาลกลุ่มภารกิจที่ ๓ งานสร้างความเข้าใจทั้งในและต่างประเทศ/สิทธิมนุษยชน  เป็นประธานในการประชุม หารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับองค์การระหว่างประเทศ และองค์กรพัฒนาเอกชนระหว่างประเทศในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวม ๑๑ องค์กร  เพื่อพัฒนาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจในการแก้ไขปัญหา ที่โรงแรม เจบีหรรษา อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา 
โดยในที่ประชุมได้มีการนำเสนอผลงานที่ผ่านมาของผู้แทนพิเศษของรัฐบาลที่ผ่านมาในทุกด้าน และผลงานของกลุ่มภารกิจที่ ๓ ในด้านการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ผลงานการทำงานที่ผ่านมา ในเรื่องของสิทธิมนุษยชน 
ทั้งนี้ในที่ประชุมยังได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแนวทางในการดำเนินการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมกัน ในทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในการมีส่วนร่วมเพื่อสนับสนุนสันติภาพ และสร้างความสามัคคี ให้เป็นหนึ่งเดียวกันระหว่างคนในชุมชน และเยาวชนทั้งพุทธและมุสลิมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยพลเอกมณี  ต้องการให้ ทั้ง ๑๑ องค์การมีการประชุม หารือแนวทางการทำงานในทุกๆ ๓ เดือน เพื่อร่วมกันหาแนวทางการแก้ไขปัญหาในเรื่องที่เป็นอุปสรรคต่อการทำงานของแต่ละองค์กร โดยจะให้กลุ่มภารกิจที่ ๓ ของผู้แทนพิเศษของรัฐบาลเป็นผู้ประสานการประชุม