ผู้แทนพิเศษของรัฐบาลมอบหมายที่ปรึกษาลงพื้นที่ บาเจาะ พบเยาวชนหาเเนวทางพัฒนาศักยภาพ

พล.อ.มณี จันทร์ทิพย์ ผูัแทนพิเศษของรัฐบาล มอบหมายให้ น.อ.หญิง ศรินทร สุวรรณพงศ์ ที่ปรึกษาผู้แทนพิเศษของรัฐบาล กลุ่มภารกิจงานที่ 3 ลงพื้นที่ บ.บือเระ ต.บาเระใต้ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส                                พบปะกลุ่มเยาวชน เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาศักยภาพของกลุ่ม ทั้งด้านอาชีพ และการส่งเสริม กีฬาฟุตบอล นอกจากนั้นยังมีโอกาส
ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นการทำงานร่วมกับเครือข่ายสาธารณสุขในพื้นที่อีกด้วย  การพบปะกลุ่มเยาวชนและเครือข่ายสาธารณสุขดังกล่าว สามารถต่อยอด การพัฒนาสัมพันธ์ และสร้างแนวร่วม ในการทำงาน เพื่อนำไปสู่การสร้าง ความเข้าใจอันดีระหว่างภาครัฐ และประชาชนให้ดียิ่งๆขึ้นต่อไปได้