ผู้แทนพิเศษของรัฐบาลลงพื้นที่บ้านกำปงปาเร๊ะ เยี่ยมชมความก้าวหน้าโครงการเกษตรริมทางรถไฟ

นายจำนัล เหมือนดำ ผู้แทนพิเศษพิเศษของรัฐบาล ลงพื้นที่บ้านกำปงปาเร๊ะ ม.4 ต.มะรือโบตก อ.ระแงะ จ.นราธิวาส ติดตาม เยี่ยมชมความก้าวหน้าโครงการเกษตรริมทางรถไฟ เป็นการสร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชน โครงการดังกล่าวเป็นการสร้างความเข็มแข็งให้กับชุมชนในด้านอาชีพ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและเป็นการช่วยดูแลสอดส่องตามแนวทางรถไฟอีกทางหนึ่งด้วย นอกจากนี้ยังเดินทางไปเยี่ยมการดำเนินตามโครงการอุตสาหกรรมเพื่อการสร้างที่ยั่งยืน ในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส (Hand in Hand Ruso) เพื่อสร้างงาน สร้างรายได้ให้คนในพื้นที่