ผู้แทนพิเศษของรัฐบาลพบปะเยาวชนในโครงการค่ายพหุวัฒนธรรมอุดมศึกษา ซึ่งเป็นเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันอุดมศึกษา วิทยาลัยและหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

วันที่ 9 มกราคม 2562  พลเอกปราการ  ชลยุทธ  ผู้แทนพิเศษของรัฐบาลได้พบปะพูดคุยกับเยาวชนจำนวน 110 คน  จาก 5 สถาบันการศึกษา  ได้แก่  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตปัตตานี  มหาวิทยาลัยทักษิณ  มหาวิทยาลัยฟาตอนี  มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์และมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา  ที่เข้าร่วมกิจกรรมค่ายพหุวัฒนธรรมอุดมศึกษาเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้สังคมพหุวัฒนธรรมและการพัฒนามนุษย์  โดยได้กล่าวถึงความตั้งใจของรัฐบาลในการทุ่มเทและให้ความสำคัญเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้และกล่าวถึงโครงการ “พหุวัฒนธรรมนำมาสู่สันติสุข”ว่าเป็นโครงการที่เกิดขึ้นมาจากงานวิจัยที่ศึกษาปัญหาความรุนแรงในพื้นที่ซึ่งผู้ก่อเหตุรุนแรงพยายามแบ่งแยกระหว่างประชาชนด้วยกันเอง  และประชาชนกับเจ้าหน้าที่รัฐทั้งที่ในอดีตประชาชนทุกกลุ่มสามารถอยู่ร่วมกันอย่างพึ่งพาอาศัยกันได้  โครงการนี้จึงเป็นการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องทั้งในด้านวิชาการ  ประวัติศาสตร์   หลักศาสนาที่ถูกต้อง เป็นการเปิดโอกาสดีๆ ให้กับชีวิตของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการซึ่งจะเป็นผู้ที่มีความสำคัญในการมีส่วนร่วมให้เกิดสันติสุขในพื้นที่และช่วยกันพัฒนาพื้นที่ให้เกิดความมั่นคงต่อตัวประชาชนและในพื้นที่เอง  สำหรับค่ายพหุวัฒนธรรมอุดมศึกษาได้จัดขึ้นมาเป็นรุ่นที่ 3 จะมีการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน  มีกิจกรรมรวมทั้งการทัศนศึกษาเพื่อเรียนรู้ร่วมกัน  โดยมีอาจารย์ของแต่ละสถาบันการศึกษาเข้ามาดูแลตลอดการเข้าค่ายทั้ง 3 วัน และมีการเชิญวิทยากรที่มีความรู้จริง  ถ่องแท้มาบรรยายให้ความรู้ด้วย  โอกาสนี้ ดร.ปรีดี  มะนีวัน  นักวิชาการด้านวัฒนธรรมได้กล่าวถึงสังคมพหุวัฒนธรรมว่ามีมายาวนานควบคู่กับพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  เพียงแต่ความรุนแรงที่เกิดขึ้นทำให้เกิดความหวาดระแวงซึ่งกัน  การกระตุ้นและรื้อฟื้นความเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมในพื้นที่จะเป็นอีกหนึ่งแนวทางที่ช่วยลดความรุนแรงและนำมาสู่สันติสุขได้