ผู้แทนพิเศษของรัฐบาลและหัวหน้าคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็นจากภาคประชาสังคมใน จชต. สนับสนุนการหาทางออกจากความขัดแย้งด้วยสันติวิธี

 วันที่ 9 มกราคม 2562 พลเอกอุดมชัย  ธรรมสาโรรัชต์  ผู้แทนพิเศษของรัฐบาลและหัวหน้าคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้  ร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็นต่อทิศทางการขับเคลื่อนกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีผู้นำศาสนา ผู้แทนภาคประชาชน  องค์กรภาคประชาสังคมและองค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs)  เข้าร่วมกิจกรรม  พลเอกอุดมชัยฯ ได้กล่าวถึงการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ครั้งใหม่  ที่จะเริ่มภายหลังการปรับเปลี่ยนนายกรัฐมนตรีและผู้อำนวยความสะดวกของประเทศมาเลเซียนั้นจะยังคงยึดแนวทางในการแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งด้วยสันติวิธี  ปฏิเสธความรุนแรง  ให้เกียรติกับประชาชนทุกกลุ่ม ยึดถือศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของประชาชนทุกกลุ่ม ที่อยู่อาศัยในพื้นที่โดยจะคำนึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลัก พร้อมที่จะรับฟังความต้องการของประชาชนทุกกลุ่มแบบไม่เป็นทางการ  โดยไม่เร่งรัดเพื่อหาแนวความคิดที่สร้างสรรค์ร่วมกันและเชื่อมต่อไปสู่การปฏิบัติ  การพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นวาระแห่งชาติที่เน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  ส่งเสริมพหุวัฒนธรรมในพื้นที่ซึ่งมีอยู่อย่างยาวนานและคำนึงอนาคตของลูกหลานประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่จะต้องอยู่ร่วมและพึ่งพาอาศัยกัน  สามารถยุติความรุนแรงไม่เกิดการสูญเสียของทุกฝ่าย  และมีการพัฒนาอย่างเหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน