พล.อ.อุดมชัย ธรรมสาโรรัชต์ ร่วมพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนักศึกษา หลักสูตรวุฒิบัตรการเสริมสร้างสันติสุขใน จชต. รุ่นที่ 5

พล.อ.อุดมชัย ธรรมสาโรรัชต์ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล และหัวหน้าคณะพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนใต้ ร่วมพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประเด็นเกี่ยวกับนโยบายแห่งรัฐและแนวทางในการพูดคุยสันติใน จชต. กับนักศึกษา หลักสูตรวุฒิบัตรการเสริมสร้างสันติสุขใน จชต. รุ่นที่ 5 ของสถาบันพระปกเกล้า ณ ห้องจะบังติกอ โรงแรม C.S. จ.ปัตตานี