พล.อ.อุดมชัย ธรรมสาโรรัชต์ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ร่วมการสัมมนาเรื่องการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้หญิงในการสร้างสันติภาพและแก้ปัญหาชายแดนใต้

พล.อ.อุดมชัย ธรรมสาโรรัชต์ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล และหัวหน้าคณะพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนใต้ ร่วมการสัมมนา เรื่องการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้หญิงในการสร้างสันติภาพและแก้ปัญหาชายแดนใต้ โดยมีโจทย์เพื่อการระดมความคิดเห็นในกลุ่มย่อย เช่น
1. ทบทวนสถานการณ์ผู้หญิง ตามมาตรการ 
2. เลือกสิ่งที่สำคัญและเร่งด่วน 2 ข้อที่ต้องการทำโดยพิจารณาจากข้อเสนอของ พม., ข้อเสนอภาคประชาสังคม (เวทีเมื่อ 30 พ. ย 2560) รวมทั้งข้อเสนอใหม่ 
3. ข้อเสนอเชิงนโยบายต่อพรรคการเมือง 1-2 ข้อ
และจัดการแบ่งกลุ่มสัมมนา ดังนี้
1. การป้องกัน โดย คุณละม้าย 
2. การคุ้มครองพิทักษ์สิทธิ โดย อัญชนา (มุมตัส)
3. การพัฒนาศักยภาพ โดย รอฮานี (มัทนี)
4. การส่งเสริมการมีส่วนร่วม โดย มาเรียม 
5. การส่งเสริมให้มีกลไกและการขับเคลื่อน โดย ฟารีดา
ณ โรงแรม บี.พี.สมิหลาบีช โฮเต็ลแอนด์รีสอร์ท อ.เมือง จ.สงขลา