ผู้แทนพิเศษของรัฐบาลประชุมบูรณาการสร้างการรับรู้ร่วมกับหน่วยงานราชการและสื่อมวลชน

วันที่ 14 ธันวาคม 2561 เวลา 13.00 น. พลเอกมณี  จันทร์ทิพย์  ผู้แทนพิเศษของรัฐบาลประชุมบูรณาการสร้างการรับรู้ร่วมกับหน่วยงานราชการและสื่อมวลชน

ในการสร้างความเข้าใจและเสนอข่าวสารการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ของรัฐบาล เช่น การร่วมมือกับประชาชนสร้างความปลอดภัยในพื้นที่  

การแก้ปัญหายาเสพติด  การส่งเสริมสังคมพหุวัฒนธรรม  การพัฒนาทาด้านการศึกษาและเศรษฐกิจ    การนำเสนอข่าวดี ที่เกิดขึ้นในจังหวัดชายแดนภาคใต้และการนำเสนอข้อเท็จจริง

ของข่าวสารที่ถูกบิดเบือนหรือเป็นข่านข่าวลือที่สร้างความเข้าใจผิดในพื้นที่