ผู้แทนพิเศษของรัฐบาลชี้แจงข่าวสาร ความเป็นจริงในการปฏิบัติงานของรัฐบาลในพื้นที่ จชต.

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 ที่ห้องประชุม คปต.ส่วนหน้า กองพลทหารราบที่ 15 อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี นายฉัตรพงศ์  ฉัตราคม ผู้แทนพิเศษของรัฐบาลและเลขานุการผู้แทนพิเศษของรัฐบาล เป็นประธานการประชุมการปฏิบัติการข่าวสาร โดยมี พลตรีมาโนช อ้นจันทร์ หัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่วนหน้า และคณะทำงานปฏิบัติการข่าวสารเข้าร่วมประชุม
 ในที่ประชุมได้หารือในเรื่องการชี้แจงข่าวสาร ความเป็นจริงในการปฏิบัติงานของรัฐบาลที่จะก่อให้เกิดประโยชน์กับพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยสอดคล้องกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของประชาชน