“ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล”มอบฝ่ายอำนวยการเข้าหารือปฏิรูปการศึกษา โรงเรียนคุณธรรม จ.นราธิวาส

 เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2561 พลเอกวิวรรธน์ ปฐมภาคย์ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาลมอบหมายให้   พลตรีอำนาจ นาคศรี  ฝ่ายอำนวยการของผู้แทนพิเศษของรัฐบาล  เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือ “แนวทางขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมตามวิถีศาสนา จังหวัดนราธิวาส” ณ บ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส โดยมี นาย เอกรัฐ หลีเส็น ผวจ.นราธิวาส เป็นประธาน พระเทพศีลวิสุทธิ์ เจ้าคณะจังหวัดนราธิวาส นายซาฟีอี เจ๊ะเลาะ ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาส นายรังสรรค์ ทองทา ที่ปรึกษาโรงเรียนคุณธรรมพื้นฐานศาสนา จังหวัดนนทบุรี ว่าที่ ร.ท.ดิลก ศิริวัลลภ ที่ปรึกษา ผวจ.นราธิวาส นาง อุษณีย์ ธุวโชติ วัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาส และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หารือในประเด็น

1.โรงเรียนคุณธรรม(พื้นฐานศาสนา)                                                                                                                                                                                                                                        2.นโยบายรัฐบาล เมื่อ 12 ก.ย.57 ด้านที่ 4  นโยบายการศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบำรุงศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้
3.แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติฉบับที่ 1 / แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดนราธิวาส”
4.คำสั่ง คสช.ที่ 49/59 เรื่อง มาตรการอุปถัมป์และคุ้มครองศาสนาต่างๆในประเทศไทย                                                                                                                                                                      5.การพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมตามวิถีศาสนา จังหวัดนราธิวาส(ฉบับร่าง)