ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล มอบตัวแทนร่วมพิธีเปิดโครงการสืบทอดอัตลักษณ์ วัฒนธรรม ประเพณีของท้องถิ่น กิจกรรมค่ายรักษ์ถิ่น เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน จิตสำนึกของเยาวชน

พลเอกวิวรรธน์ ปฐมภาคย์ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาลมอบหมายให้   พลตรีอำนาจ นาคศรี  ฝ่ายอำนวยการของผู้แทนพิเศษของรัฐบาล  เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการสืบทอดอัตลักษณ์ วัฒนธรรม ประเพณีของท้องถิ่น กิจกรรมค่ายรักษ์ถิ่น ณ กองพันทหารราบที่ ๘ กรมทหารราบที่ ๓ กองพลนาวิกโยธิน ค่ายกรมหลวงสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา มีเยาวชนไทยพุทธและไทยมุสลิม จากโรงเรียนใน อำเภอจะนะ นาทวี เทพา และสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา เข้ารับการอบรม จำนวน160 คน

ซึ่งโครงการดังกล่าว เป็นโครงการที่เสริมสร้างจิตสำนึกของเยาวชน ประชาชน ให้เกิดความรักและภาคภูมิใจในวัฒนธรรมท้องถิ่น เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ด้วยมิติวัฒนธรรม พัฒนาและแก้ไขปัญหาของสังคมได้อย่างเป็นองค์รวม รวมทั้งพัฒนาศักยภาพทุนทางสังคมที่มีฐานรากมาจากวัฒนธรรมท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนในสังคมพหุวัฒนธรรม