กระทรวงศึกษาธิการโดยศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ มุ่งพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยหลักสูตรอิสลามศึกษาสำหรับโรงเรียนตาดีกา เริ่มใช้แล้วในภาคการศึกษานี้ ทั่วพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้