ขับเคลื่อน...สู่สันติสุข

ขับเคลื่อน...สู่สันติสุข

ความสงบ ความร่มเย็น จะนำพาซึ่งความสันติสุขอย่างยั่งยืนของผองชนชาวไทยทั่วทุกภาคในแผ่นดินเกิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งความคาดหวังที่จะให้สังคมในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัย ปราศจากความรุนแรง มีความเป็นอยู่ที่ดี และตั้งอยู่บนพื้นฐานสังคมพหุวัฒนธรรม มติคณะรัฐมนตรีจึงได้แต่งตั้งผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อยกระดับการแก้ไขปัญหาให้มีการบูรณาการ มีความเป็นเอกภาพ เกิดความคล่องตัว รวดเร็วทันต่อปัญหาและความต้องการของประชาชน ซึ่งเป็นอีกกลไกหนึ่งที่จะช่วยขับเคลื่อนการทำงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สร้างความเชื่อมั่น ความเข้าใจในสถานการณ์ความเป็นจริงที่เกิดขึ้นต่อสังคมทั้งในประเทศ และต่างประเทศ โดยมีพลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ เป็นหัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาล เมื่อปี พ.ศ.2560 จนถึงปัจจุบัน

ในรอบปีที่ผ่านมา ผู้แทนพิเศษของรัฐบาลมีการทำงานแบบบูรณาการทั้งด้านความมั่นคงการพัฒนา และการเสริมสร้างความเข้าใจ มุ่งความปลอดภัยของประชาชนในชีวิตและทรัพย์สิน โดยมีการผลักดันให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรักษาความปลอดภัยชุมชนของตนเอง มีส่วนร่วมในกระบวนการยุติธรรม สร้างความเข้าใจตามหลักศาสนาที่ถูกต้องกับผู้นำศาสนาและประชาชน มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ด้วยการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในทุกระดับให้สอดคล้องกับความต้องการ วิถีชีวิต สร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับเยาวชนในทุกช่วงวัย ส่งเสริมพัฒนาความรู้พื้นฐาน ทักษะอาชีพเพื่อสร้างงานให้กับเยาวชน สนับสนุนให้มีโรงเรียนประชารัฐช่วยเหลือครอบครัวที่มีรายได้น้อย ส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมอย่างมีเกียรติ มีศักดิ์ศรี และเท่าเทียม สร้างความเข้าใจเรื่องสิทธิมนุษยชน บนพื้นฐานของความเป็นมนุษย์ มีการขับเคลื่อนให้องค์กรภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ สร้างพื้นที่ สร้างเวที สร้างบรรยากาศที่เหมาะสมในการพูดคุย เพื่อแสดงออกถึงความตั้งใจจริงของรัฐบาล ในการแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งโดยสันติวิธี

การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ของผู้แทนพิเศษรัฐบาล มุ่งหวังที่จะให้บรรลุผลสำเร็จ เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ทำให้ประชาชนมีความเชื่อมั่นต่อการแก้ไขปัญหาของรัฐบาล ส่งผลให้เกิดความร่วมมือในทุกด้าน โดยจะเห็นได้จากการก่อเหตุรุนแรงลดลงอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้เกิดความมั่นคงและสันติสุขในพื้นที่อย่างยั่งยืน

**************************