“ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล” รับฟังปัญหาแรงงานประมงในพื้นที่จ.ชายแดนภาคใต้ เพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาทักษะ ฝีมือแรงงาน และการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว พร้อมตั้ง 6 ตัวเเทนภาคเอกชนรวมปัญหาเพื่อนำเสนอต่อนายกรัฐมนตรี

               นายจำนัล เหมือนดำ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล และ พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร รองเลขาธิการรักษาราชการแทนเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมประชุม รับฟัง และหารือแนวทางแก้ไขปัญหาความต้องการแรงงานภาคประมงและสาขาต่าง ๆ ของภาคเอกชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่สืบเนื่องมาจากความเดือนร้อนของชาวประมงที่เกิดจากการปฏิรูปการประมงของไทยให้ได้มาตรฐานในระดับสากล โดยมีภาคเอกชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนเข้าร่วม ที่ห้องประชุมรูสะมิแล สำนักงานนอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) จังหวัดปัตตานี เมื่อวันที่ 24 ต.ค.61
โดยในที่ประชุมได้นำเสนอข้อมูลในภาพรวมในเรื่องการใช้แรงงานต่างด้าวที่ขึ้นทะเบียนในแต่ละประเภทในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในการใช้มาตรา 83 แห่งพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558 ที่จะประกาศใช้ในช่วงต้นเดือน พ.ย. นี้ โดยได้มีการหารือในเรื่องการลงทะเบียนแรงงานต่างด้าวในพื้นที่ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนายจ้าง ข้อมูลแรงงานต่างด้าวที่มีกิจการเรือประมงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  สถานการณ์การขาดแคลนแรงงานในสาขาต่าง ๆ ของภาคเอกชนและความต้องการแรงงานต่างด้าวที่สอดคล้องกับพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้  ซึ่งในที่ประชุมได้ตั้งตัวแทนภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 6 คนโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเป็นคนกลางในการประสานงาน และนำเสนอปัญหาที่มีไปยัง นายจำนัล เหมือนดำ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล เพื่อนำเสนอเรื่องดังกล่าวไปยังนายกรัฐมนตรี โดยมีรายละเอียด เช่น ความต้องการให้สำรวจข้อมูลแรงงานต่างด้าวอย่างเร่งด่วน ภายในเดือน ต.ค. นี้ ผลักดันให้พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ใช้มาตราการพิเศษในการจ่ายค่าแรงประมง แนวทางการเยียวยาผู้ว่าจ้าง ที่มีลักษณะคล้ายการพยุงราคาผลผลิตทางการเกษตร และลดขั้นตอนในการดำเนินการทางกฎหมาย เป็นต้น
ซึ่งที่ผ่านมาในวันที่ 23 ถึง 25 ก.ค.2561 ได้มีการประชุมหารือระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐบังกลาเทศ เพื่อพิจารณาส่งเสริมให้มีแรงงานจากสาธารณรัฐบังกลาเทศที่มีทักษะความรู้ ความชำนาญโดยเฉพาะธุรกิจประมง ธุรกิจก่อสร้างและธุรกิจด้านการดูแลสุขภาพและบริการ เพื่อให้แรงงานมีการพัฒนาความรู้ และทักษะการประกอบอาชีพที่จะทำให้เกิดประโยชน์ต่อธุรกิจประมง ตรงกับความต้องการและข้อเสนอแนะของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่จึงมีการจัดทำข้อเสนอการดำเนินการให้เป็นรูปธรรมโดยเร็วและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาของทั้ง 2 ประเทศ