ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล เป็นประธานพิธีมอบเกียรติบัตร และเยี่ยมชมนิทรรศการ กิจกรรมตามโครงการกระทรวงศึกษาธิการ(ส่วนหน้า)เคลื่อนที่ จังหวัดปัตตานี

วันที่ 18 กันยายน 2561 ที่ อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี
                      พลเอก จำลอง คุณสงค์ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล เป็นประธานพิธีมอบเกียรติบัตร และเยี่ยมชมนิทรรศการ กิจกรรมตามโครงการ “กระทรวงศึกษาธิการ (ส่วนหน้า) เคลื่อนที่” จังหวัดปัตตานี ณ โรงเรียนแม่ลานวิทยา อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี
โครงการนี้ สืบเนื่องจากการที่ พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ/หัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาล กำหนดให้จัดกิจกรรมสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร การบริหารงานด้านการจัดการศึกษา ภายใต้แนวคิดกิจกรรม “กระทรวงศึกษาธิการเคลื่อนที่ สร้างความสัมพันธ์กับชุมชน” เพื่อให้นักเรียนและประชาชน เกิดความรู้ ความเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา อย่างสร้างสรรค์ โดยเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม พร้อมการจัดนิทรรศการ นำเสนอผลงานดีเด่น Best practice ของหน่วยงานทางการศึกษา หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในจังหวัดปัตตานีเข้าร่วมกิจกรรมด้วย ซึ่งในการจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นครั้งที่ 11 เป็นอำเภอสุดท้ายของจังหวัดปัตตานี โดยได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเป็นอย่างดี นับว่าเกิดประโยชน์อย่างยิ่งต่อพื้นที่ในการสนับสนุนการศึกษาเรียนรู้ การเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ การเพิ่มทักษะ งานฝีมือหัตถกรรม งานช่างต่าง ๆ ซึ่งจะนำไปสู่การเสริมสร้างด้านอาชีพให้กับเยาวชนทั้งในและนอกสถานศึกษา รวมไปถึงประชาชนทั่วไปที่จะมีงานทำ มีรายได้ ทั้งเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริมสำหรับการเลี้ยงชีพต่อไป