ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ร่วมประชุมเพื่อกำหนดประเด็นหารือ/พูดคุย กับผู้แทนคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ (ICRC) และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

วันที่ 17 กันยายน 2561 ที่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

                       พลเอก มณี  จันทร์ทิพย์ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ร่วมประชุมเพื่อกำหนดประเด็นหารือ/พูดคุย กับผู้แทนคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ (ICRC) ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย สภาความมั่นคงแห่งชาติ กระทรวงการต่างประเทศ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ศูนย์ประสานข่าวกรองแห่งชาติ ภาค 5 และกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 6 ณ โรงแรมหรรษา เจบี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ผลการประชุมฯ สรุปได้ดังนี้ 

1.แนวทางการประสานงาน/ความร่วมมือ ระหว่าง ICRC กับหน่วยงานรัฐในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ข้อกังวลของภาครัฐ และการพิจารณาแผนการดำเนินงานของ ICRC ตามที่เสนอไว้กับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า และกระทรวงการต่างประเทศ

2.การหารือในประเด็นสำคัญ อาทิ แนวทางการเยี่ยมผู้ต้องขังคดีความมั่นคงในเรือนจำในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือการอบรม IHL ให้แก่เจ้าหน้าที่รัฐในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นต้น

3.กรณีที่ ICRC ให้ความช่วยเหลือ/สนับสนุนต่อกลุ่มเป้าหมายของตนในปัจจุบันที่มีสัดส่วนไม่สมดุลกัน ระหว่างกลุ่มของผู้ต้องหาคดีความมั่นคง(รวมถึงเครือญาติ) กับเหยื่อผู้ถูกกระทำจากเหตุการณ์ความไม่สงบ ซึ่งอาจส่งผลกระทบในระยะยาวต่อการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ของภาครัฐ