ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ร่วมพบปะและกระชับความสัมพันธ์ แลกเปลี่ยนมุมมองความคิดเห็นกับองค์การระหว่างประเทศ(IGOs), องค์การพัฒนาเอกชนระหว่างประเทศ(NGOs)

วันที่ 13 กันยายน 2561 ที่ อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี

                      พลเอก มณี จันทร์ทิพย์ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล/ที่ปรึกษากองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ร่วมพบปะกระชับความสัมพันธ์ แลกเปลี่ยนมุมมองความคิดเห็นกับองค์การระหว่างประเทศ(IGOs), องค์กรพัฒนาเอกชนระหว่างประเทศ(NGOs) ในฐานะผู้ที่ทำงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยกัน รวมทั้งจะได้เรียนรู้การดำเนินงานขององค์การต่าง ๆ เพื่อที่จะหาช่องทางช่วยกันเติมเต็มและต่อ Jigsaw