พิธีเปิดโครงการขับเคลื่อนนโยบายการอำนวยความยุติธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของผู้แทนพิเศษของรัฐบาล

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2561 ณ โรงแรมเซาท์เทิร์นวิว ปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี

พลเอก สกล ชื่นตระกูล ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล กลุ่มภารกิจงานอำนวยความยุติธรรมและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ มอบหมายให้ พลตำรวจตรี ธัมมศักดิ์ วาสะศิริ ที่ปรึกษาหัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาล เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการขับเคลื่อนนโยบายการอำนวยความยุติธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของผู้แทนพิเศษของรัฐบาล โดยมี พลโท โภชน์ นวลบุญ ที่ปรึกษาผู้แทนพิเศษของรัฐบาล กลุ่มภารกิจงานอำนวยความยุติธรรมและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ เข้าร่วมติดตามการดำเนินโครงการซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานยุติธรรมจังหวัดปัตตานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ศูนย์ยุติธรรมชุมชนในพื้นที่มีความเข้าใจเกี่ยวกับงานบริการของกระทรวงยุติธรรมและภารกิจของศูนย์ยุติธรรมชุมชน พร้อมทั้งมอบสื่อประชาสัมพันธ์งานบริการของกระทรวงยุติธรรมเพื่อเป็นเครื่องมือในการทำงานให้แก่ตัวแทนศูนย์ยุติธรรมชุมชนในพื้นที่จังหวัดปัตตานี รวมทั้งติดตามประเมินผลศูนย์ยุติธรรมชุมชนในการปฏิบัติงานของปีที่ผ่านมา มีเจ้าหน้าที่ศูนย์ยุติธรรมชุมชนในพื้นที่จังหวัดปัตตานีเข้าร่วม จำนวน 103 คน