เปิดกิจกรรมการเรียนรู้ศึกษาดูงานตาดีกาต้นแบบ

เมื่อ 10 กันยายน 2561 เวลา 14.30 – 15.30 น. ณ มัสยิดบ้านเหนือ

พลเอกจำลอง คุณสงค์ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาลเป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมการเรียนรู้ศึกษาดูงานตาดีกาต้นแบบ
ตามโครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับตาดีกา (ตาดีกาเข้มแข็ง) รุ่นที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 10 – 12 กันยายน 2561 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ จากศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด(ตาดีกา) พื้นที่ จังหวัดยะลา จำนวน 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอบันนังสตา จำนวน 10 ตาดีกา อำเภอธารโต จำนวน 2 ตาดีกา อำเภอกรงปินัง จำนวน 6 ตาดีกา และ อำเภอรามัน จำนวน 18 ตาดีกา รวมทั้งหมดจำนวน 36 ตาดีกา แบ่งเป็นชายจำนวน 74 คน และหญิงจำนวน 16 คน รวม 90 คน ณ มัสยิดบ้านเหนือ หมู่ 7 ตำบลคู่เต่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา