ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล เป็นประธานในพิธีปิดกิจกรรมเวทีชาวบ้านกำปงตักวา ระดับตำบล  ครั้งที่ 46 ประจำปีงบประมาณ 2561

วันที่ 8 กันยายน 2561 อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา

                     พลเอก จำลอง คุณสงค์ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล เป็นประธานในพิธีปิดกิจกรรมเวทีชาวบ้านกำปงตักวา ระดับตำบล  ครั้งที่ 46 ประจำปีงบประมาณ 2561 ตำบลเขื่อนบางลาง ประกอบด้วย 6 หมู่บ้าน มี 8 มัสยิดและ 8 โรงเรียนตาดีกา การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือร่วมใจเป็นอย่างดียิ่ง ซึ่งจะเห็นได้ว่า มีผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่นผู้นำศาสนา กลุ่มสตรีและประชาชนจำนวนมากได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ และได้มีพี่น้องชาวไทยที่นับถือศาสนาพุทธทั้งชายและหญิงเข้าร่วมกิจกรรมด้วย ซึ่งแสดงถึงการอยู่ร่วมกันได้ในสังคมพหุวัฒนธรรม มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ 223 คน ณ ห้องประชุมศาลาประชาคม เขื่อนบางลาง อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา